Privacyverklaring Huishoudelijk afval

Informatie over verwerking persoonsgegevens rond huishoudelijk afval.

Van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden (of namens hen). 

Gemeenten/Waardlanden gebruiken persoonsgegevens bij:

 • Registratiechips op de restafvalcontainers in het buitengebied.
 • Milieupas die toegang geeft tot milieustraten, tot verzamelcontainers voor restafval en verzamelcontainers voor gft.
 • Contactmoment tussen inwoner en het klantcontactcentrum van Waardlanden.    
 • Speciale zwerfmilieupas die toegang geeft tot verzamelcontainers voor restafval.

In elke restafvalcontainer in het buitengebied zit een chip. Ook beschikken alle huishoudens over een milieupas. Als een inwoner onder andere de milieupas gebruikt, een gechipte restafvalcontainer laat legen, of een afspraak maakt om het grofvuil op te laten halen dan worden er persoonsgegevens verwerkt.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens worden verwerkt en wat de gemeenten en Waardlanden daarmee doen.

Waarom zijn restafvalcontainers in het buitengebied en milieupassen gekoppeld aan een adres?

Per 1 januari 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van het aantal klepbewegingen van de verzamelcontainer voor restafval of het aantal keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd. Met de milieupas en chip in de restafvalcontainer in het buitengebied wordt bijgehouden hoe vaak een inwoner restafval aanbiedt. Op de chip in de restafvalcontainer en op de chip in de milieupas staan geen persoonsgegevens maar een unieke code. Om de afvalstoffenheffing te kunnen bepalen, is deze unieke code gekoppeld aan een adres.

De unieke code op de chip is ook gekoppeld aan een adres om:  

 • bepaalde huishoudens toegang te geven tot de verzamelcontainers voor gft.
 • inwoners van de gemeenten toegang te geven tot de milieustraten.
 • bij bijvoorbeeld verlies of diefstal van de restafvalcontainer de registratiechip te kunnen blokkeren waardoor de container niet door derden kan worden gebruikt.
 • bij verlies, diefstal of niet-werking van de milieupas de oude milieupas te kunnen blokkeren en een nieuwe pas te verstrekken.  

Welke gegevens worden er verwerkt?

Gemeenten/Waardlanden registreert persoonsgegevens rond de inzameling huishoudelijk afval. Dit gebeurt op diverse manieren en momenten.

Milieupas

Bij het gebruik van de milieupas (op adresniveau):

 • Nummer milieupas.
 • Adresgegevens.
 • Aanbiedgegevens: het aantal keer, de datum, het tijdstip en de locatie dat een huishouden afval in de verzamelcontainer voor restafval of verzamelcontainer voor gft gooit.

Restafvalcontainer(s)

Bij het aanbieden van een gechipte restafvalcontainer voor lediging (op adresniveau):

 • Chipnummer restafvalcontainer.
 • Adresgegevens.
 • Aanbiedgegevens: het aantal keer, de datum, het tijdstip dat een huishouden de restafvalcontainer aan de weg zet om te laten legen.

Klantcontactcentrum (KCC)

Bij contact met het klantcontactcentrum van Waardlanden:

 • NAW-gegevens.
 • E-mail
 •  Telefoonnummer.
 • Inhoud, voortgang van bijvoorbeeld de klacht, melding, vraag of aanvraag (alleen van melder/degene die contact opneemt met het KCC).
 • Het aantal keer dat huishoudens gebruik maken van de ophaalservice voor grofvuil.

Grofvuil

Bij het op afspraak ophalen van grofvuil:

 • Naam, straatnaam, postcode, woonplaats (hierna: NAW-gegevens).
 • Bankrekeningnummer.

Extra restafvalcontainer

Bij het uitzetten van een extra restafvalcontainer:

 • NAW-gegevens.
 • Bankrekeningnummer.  

Milieustraat

Bij een bezoek aan de milieustraat:

 • Aanbiedgegevens: het aantal keer, de datum dat een inwoner afval en grondstoffen naar de milieustraat brengt en de gebrachte hoeveelheden bij betaalde stromen afval.
 • NAW-gegevens.
 • Bankrekeningnummer.
 • Nummer milieupas.

Zwerfmilieupas

Bij het aanmaken en beheren van de zwerfmilieupas:

 • NAW-gegevens.
 • E-mail.
 • Telefoonnummer.
 • Nummer zwerfmilieupas.
 • Aanbiedgegevens: het aantal keren en de datum dat een zwerfafvalpakker gebruik maakt van een verzamelcontainer voor restafval.

Opleggen belasting

 • Waardlanden levert aan SVHW de gegevens over het aantal keer dat een huishouden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam afval aanbiedt met een restafvalcontainer of weggooit in een verzamelcontainer voor restafval. Op basis van deze gegevens brengt SVHW de kosten (voor het recycletarief) in rekening bij de huishoudens van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 • Waardlanden levert aan de gemeenten Gorinchem en Molenlanden de gegevens aan over het aantal keer dat een huishouden afval aanbiedt met een restafvalcontainer of weggooit in een verzamelcontainer voor restafval. Op basis van deze gegevens brengen de gemeenten Gorinchem en Molenlanden de kosten (voor het recycletarief) in rekening bij de huishoudens van deze gemeenten.

Managementinformatie

 • Waardlanden deelt (geanonimiseerde) managementinformatie met de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Onderdeel van deze informatie zijn analyses van bijvoorbeeld het aantal keer dat er in bepaalde buurten afval wordt aangeboden en het aantal klachten/meldingen.  

Juridische grondslag

De gemeenten verwerken bovenstaande persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang. Het gaat om het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De uitvoering van de gemeentelijke afval- en grondstoffentaken vallen onder de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10), het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de Rijksbrede programma’s ‘Van afval Naar Grondstof’ en ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze zijn vertaald in de Strategienota 2021 – 2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. De uitvoering van het beleid is vertaald in de afvalstoffenverordening, het bijbehorende uitvoeringsbesluit en in de heffingsverordening van de gemeenten.

Als een inwoner contact opneemt of contactgegevens achterlaat, geeft de inwoner de gemeenten en Waardlanden ook toestemming om de contactgegevens te gebruiken om contact op te nemen.   

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?  

De gemeenten en Waardlanden verwerken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken, uitreiken en beheren van de milieupassen en restafvalcontainers met een chip.
 • Het verlenen van toegang tot de verzamelcontainer voor restafval en de verzamelcontainer voor gft.
 • Afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak).
 • Het verlenen van toegang tot de milieustraten.  
 • Het berekenen, opleggen en innen van de afvalstoffenheffing.
 • Het uitvoeren van betalingen bij het brengen van betalende stromen op de milieustraten.
 • Afhandelen betaling, bijvoorbeeld bij een afspraak om grofvuil op te halen.
 • Communiceren en informeren over het inzamelen van huishoudelijk afval.
 • Om bijvoorbeeld vragen en meldingen van bewoners te kunnen beantwoorden en te behandelen.
 • Het aanmaken, uitreiken en beheren van een zwerfmilieupas voor een zwerfafvalpakker.
 • Het voorkomen van afvaltoerisme en stortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens.
 • Het naleven van (wettelijke) verplichtingen, zoals de Wet milieubeheer.
 • Het behalen van (Europese, landelijke, regionale en lokale) milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afval- en grondstoffenbeleid.
 • Het kunnen uitvoeren van doelmatig afvalbeheer volgens artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer voor het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen (op maximaal buurtniveau) om zo op het gemeentelijke afval- en grondstoffenbeleid te kunnen reflecteren en te rapporteren.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Waardlanden verzorgt de afvalinzameling en verwerking van het afval voor de gemeenten. De gemeenten hebben met Waardlanden afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

De gemeenten en Waardlanden delen de persoonsgegevens alleen met andere partijen
als dat nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden. Ook met deze partijen is een overeenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Deze partijen mogen deze gegevens uitsluitend verwerken voor het doel waarvoor zij worden verkregen. De volgende partijen kunnen de gegevens ontvangen:

 • Leveranciers van software voor de milieupas en de chip in de restafvalcontainers. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens voor het maken, beheren en onderhoud van de systemen.
 • Andere partijen die betrokken zijn bij de inzameling of verwerking van afval en grondstoffen. Denk aan partijen die ICT-systemen maken of onderhouden en dienstverleners die informatie, diensten of producten verstrekken voor het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen.
 • SVHW, de uitvoeringsorganisatie voor gemeente Hardinxveld-Giessendam voor het heffen en innen van afvalstoffenheffing.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor commerciële, goede of ideële doelen.

Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Het kan ook voorkomen dat we de gegevens in sommige gevallen aan derden moeten verstrekken, zoals aan een toezichthouder (bijvoorbeeld Autoriteit Consument en Markt) of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke  (fiscale) bewaarplicht bewaard. Dit wil zeggen dat de gemeenten de persoonsgegevens zeven jaar bewaren. Na het verlopen van deze bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.

Beveiligingsplicht

Wij hechten grote waarde aan de privacy van de inwoners. Dit blijkt onder andere uit de maatregelen die genomen zijn bij de invoering van de milieupassen en chips in de restafvalcontainers. Zo is met de leveranciers van de milieupassen en chips een overeenkomst afgesloten waarin de garanties, die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking stelt, zijn vastgelegd. Ook treffen de gemeenten en Waardlanden passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Rechten inwoners

Inwoners hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verwerken. Inwoners kunnen  daarvoor een inzageverzoek bij de gemeente indienen. Ook kan een inwoner zijn gegevens laten aanpassen indien deze niet correct zijn. Verder hebben inwoners het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Als een inwoner een verzoek indient bij Waardlanden dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, zal Waardlanden het verzoek doorsturen naar de gemeente en de inwoner daarover informeren.

Hoe een inwoner zijn rechten kan uitoefenen is te lezen in de algemene privacyverklaring van de:  

Wijziging privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2023. Wij kunnen deze privacyverklaring in de toekomst ook nog aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website van de gemeenten en Waardlanden. Ook is er een link naar de privacyverklaring te vinden in de app van Waardlanden.  U ontvangt ook een bericht/melding in de app van Waardlanden over deze nieuwe privacyverklaring. Ook als de privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast ontvangt u daarover via de app een bericht/melding. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de functionaris gegevensverwerking van uw gemeente:
•    gemeente Gorinchem: via e-mail privacy@gorinchem.nl of stuur een brief naar Gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem;
•    gemeente Hardinxveld-Giessendam: via e-mail ibp@hardinxveld-giessendam.nl of stuur een brief naar Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam;
•    gemeente Molenlanden via e-mail fg@jouwgemeente.nl of stuur een brief naar Gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf;  

Datum laatste wijziging: 1 juli 2023