Nieuw mobiliteitsplan 2023-2033 toekomstbestendig én duurzaam

Met de vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan heeft de gemeente een actueel en toekomstgericht plan dat bijdraagt aan een veilige, bereikbare, aantrekkelijke en duurzame gemeente.

Wethouder Arjan Meerkerk: "Met dit plan kunnen we de toekomst tegemoet. Ik ben dan ook zeer tevreden met het plan, niet alleen voor wat betreft de inhoud. Ook de totstandkoming van het plan met een ruime vorm van participatie, geeft het plan extra bestaansrecht . Ik vind het fanatisch dat meer dan 700 mensen hun mening hebben gegeven via de digitale enquête en ook dat vele mensen aanwezig waren bij de participatietafels."

Het nieuwe mobiliteitsplan heeft een looptijd van 10 jaar, met een uitvoeringsprogramma voor vijf jaar. Voor de tweede vijf jaar komt een nieuw uitvoeringsprogramma dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Hierdoor krijgt het plan meer flexibiliteit en sluit aan bij de op dat moment actuele thema's.

Komende vijf jaar

Voor de komende vijf jaar staat onder andere het verbeteren van het voetgangersnetwerk en het fietsparkeren bij belangrijke voorzieningen, op de agenda. Ook gaat de gemeente aan de slag met het terugdringen van de nadelige gevolgen van sluipverkeer en pakt zij  de kruising bij de spoorwegovergang Spoorweg-Parallelweg aan. Daarnaast wil zij meer aandacht geven aan deelmobiliteit.

Participatie

Vanaf september 2022 heeft de gemeente gewerkt aan het nieuwe Mobiliteitsplan. Dit plan brengt alle mobiliteitsvraagstukken die in onze gemeente spelen samen tot één integraal mobiliteitsplan. Om tot dit nieuwe plan te komen zijn er gesprekken gevoerd met partners, inwoners en geïnteresseerden. Mede  op basis van deze circa 700 meningen en bijeenkomsten is, samen met bestaand beleid en een analyse van feiten en cijfers op het gebied van mobiliteit, het mobiliteitsplan tot stand gekomen.

Duurzame vormen van vervoer

Een van de elementen  uit het plan is de introductie van het STOMP-principe. Dat houdt in dat bij beleidskeuzes voorrang wordt gegeven aan duurzamere vormen van vervoer dan de auto. STOMP staat voor Stappen (voetganger), Trappen (fietser), Openbaar vervoer, Meerijden (deelvervoer), Personenauto. Wilt u meer weten? Hier vindt u het Mobiliteitsplan.