Collegevergadering 28 mei 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 28 mei 2024.

Datum vergadering: 28 mei 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Loco-secretaris Fardo Haagsma

Afwezig

 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2023

Advies

 • Beslispunt 1

De verklaring ten behoeve van de aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2023 vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0050757

Jaarrekening 2023 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming B.V.

Advies

 1. Beslispunt 1

De jaarrekening 2023 van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming B.V. vast te stellen.

 • Beslispunt 2

Het resultaat over het boekjaar ad € 55.689 toe te voegen aan de algemene reserve van de B.V.

 • Beslispunt 3

Het eigen vermogen voor een bedrag van € 211.872 uit te keren aan de gemeente Hardinxveld-
Giessendam.

 • Beslispunt 4

De besluitenlijst van deze B&W vergadering als verslaglegging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bestemmen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0052148

5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OZHZ

Advies

 • Beslispunt 1

Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Beslispunt 2

De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Beslispunt 3

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, onder voorbehoud van verleende toestemming door de gemeenteraad, vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0053584

Risk Factory Zuid-Holland Zuid

Advies

 • Beslispunt 1

Commitment uit te spreken om samen met de deelnemende partijen en gemeenten in Zuid-Holland Zuid een Risk Factory te willen oprichten en exploiteren voor een periode van 5 jaar;

 • Beslispunt 2

Hiervoor per jaar €4.125,- voor de deelname door de gemeente Hardinxveld-Giessendam beschikbaar te stellen, op basis van de verdeelsleutel voor deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0041528

Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2023 en begrotingen 2025 incl. zienswijzen

Advies

 • Beslispunt 1

Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2023, de begrotingen 2025 en aanverwante stukken van de GR Sociaal, Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), Gevudo/HVC, Reinigingsdienst Waardlanden, Bureau Openbare Verlichting en Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) en financiële stukken van overige deelnemingen.

 • Beslispunt 2

De zienswijzen bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Sociaal, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Waardlanden vast te stellen.

 • Beslispunt 3

De concept-zienswijzen bij de jaarrekeningen/begrotingen van de GR Sociaal, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Waardlanden aan te bieden aan de gemeenteraad voor vaststelling in het Debat & Besluit op 27 juni 2024.

 • Beslissing: Goedgekeurd mits aanpassing
 • Zaaknummer: 2024-0048182

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Loco-secretaris, Fardo Haagsma 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop