Collegevergadering 21 mei 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 mei 2024.

Datum vergadering: 21 mei 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Loco-secretaris Fardo haagsma

Afwezig

Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Schone Lucht Akkoord Hardinxveld-Giessendam 2024

Advies

 • Beslispunt 1

De uitvoeringsagenda 'Schone(re) Lucht in Hardinxveld-Giessendam' vast te stellen.

 • Beslispunt 2

Met het vaststellen van de uitvoeringsagenda 'Schone(re) lucht in Hardinxveld-Giessendam' over te gaan tot het tekenen van het Schone Lucht Akkoord.

 • Beslispunt 3

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota Schonere Lucht in Hardinxveld-Giessendam" te informeren over de uitvoeringsagenda en de beoogde ondertekening van het Schone Lucht Akkoord.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0047300

Jaarrekening 2023 - gemeente

Advies

 • Beslispunt 1

De Jaarstukken 2023 vast te stellen.

 • Beslispunt 2

De bestemming van het resultaat zoals vermeld in de jaarstukken 2023 vast te stellen.

 • Beslispunt 3

Het college mandaat te verlenen om de gelabelde resultaatbestemmingen 2023 in 2024 beschikbaar te stellen en achteraf via de P&C-cyclus verantwoording af te leggen.

 • Beslispunt 4

De jaarstukken 2023 ter behandeling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0051054

Perspectiefnota 2025-2028

Advies

 • Beslispunt 1

De jaarschijf 2024 (voorjaarsnota 2024) van de perspectiefnota vast te stellen.

 • Beslispunt 2

De begrotingswijzigingen voor het jaar 2024 te verwerken in de programmabegroting 2024-2027 (jaarschijf 2024).

 • Beslispunt 3

Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025-2028.

 • Beslispunt 4

De perspectiefnota 2025-2028 ter behandeling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0050993

Vaststelling bestemmingsplan Buitendams 348-350

Advies

 • Beslispunt 1

De nota van zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan 'Buitendams 348-350' vast te stellen.

 • Beslispunt 2

Het bestemmingsplan 'Buitendams' 348-350 vast te stellen.

 • Beslispunt 3

Het bestemmingsplan 'Buitendams' 348-350 inclusief de nota van zienswijzen voor te leggen aan de raad ter vaststelling.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0050565

Warmteplan Hardinxveld-Giessendam 2024

Advies

 • Beslispunt 1

Het 'Warmteplan Hardinxveld-Giessendam 2024' vast te stellen.

 • Beslispunt 2

Het 'Warmteplan Hardinxveld-Giessendam 2024' ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0047302

Herziening speelruimteplan, startnotitie

Advies

 • Beslispunt 1

Het plan van aanpak voor de herziening van het speelruimteplan vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0048637

Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting

Advies

 • Beslispunt 1

Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting.

 • Beslispunt 2

De gemeenteraad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting.

 • Beslispunt 3

De Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting, onder voorbehoud van verleende
toestemming door de gemeenteraad, vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0047924

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Loco-secretaris, Fardo Haagsma
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop