Milieuvergunning

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

Waar kan ik checken of een vergunning of melding nodig is?

Doormiddel van het beantwoorden van de vragen in de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u:

  • checken of een vergunning of melding nodig is,
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.
Hoe vraag ik een milieuvergunning aan?

Online aanvragen

De milieuvergunning is opgenomen in de omgevingsvergunning die u aanvraagt via het omgevingsloket online.

Schriftelijk aanvragen

Uw schriftelijke milieuvergunning stuurt u op aan:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht  

Telefoon 078 770 85 85
Fax 078 770 85 84

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

U heeft een milieuvergunning nodig bij een nieuwe vestiging op een locatie en een verandering van de bestaande bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen hoeft u alleen maar een melding te doen en is het aanvragen van een vergunning niet nodig. Om te bepalen of u een vergunning moet aanvragen, vult u AIM module in op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen en de gevolgen van de verandering hebben geen nadelige gevolgen voor het milieu dan is een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer voldoende.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn milieuvergunning?

De doorlooptijd van een melding is 26 weken.

Wat kost het aanvragen van een milieuvergunning?

Het aanvragen van een milieuvergunning is gratis.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een milieuvergunning?

Met uw aanvraag voor een milieuvergunning stuurt u de bijlagen mee die nodig zijn bij de behandeling van uw vergunningaanvraag (afhankelijk van de aard en de omvang van de inrichting). Dit zijn:

  • het akoestisch rapport
  • de risicoanalyse
  • het bodemonderzoek
  • het geurrapport
  • het energierapport
  • de plattegrond
  • het bedrijfsplan waarin de bedrijfsactiviteiten zijn toegelicht

Welke bijlagen voor uw aanvraag van toepassing zijn kunt u het beste bespreken met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85.

Heb ik een vergunning nodig voor het lozen van afvalwater?

U heeft in sommige gevallen bij een afvalwaterlozing op de riolering of oppervlaktewater ook een vergunning op grond van de Waterwet nodig. De milieuvergunning en de watervergunning worden gecoördineerd in behandeling genomen. Dit houdt in dat beide vergunningen op elkaar afgestemd zijn en tegelijkertijd gepubliceerd worden. Het Waterschap Rivierenland verleent de watervergunning. In geval van lozen op rijkswateren verleent Rijkswaterstaat de watervergunning. Soms kan worden volstaan met een melding. Dit wordt dan ook in de AIM module geregeld.

Welke wetgeving is van toepassing?

Onderstaande wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.