Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens.

Algemeen

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te voeren. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacybeleid. Deze verklaring geeft aanvullende informatie over hoe de gemeente omgaat persoonsgegevens en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast standaard persoonsgegevens verwerkt de gemeente ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden dan verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De meeste van de hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden door de gemeente verwerkt met als grondslag de publiekrechtelijke taak/algemeen belang of de wettelijke verplichting waaraan de gemeente moet voldoen. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken, omdat u hier zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven of omdat wij met u een overeenkomst hebben gesloten waarvoor de gegevensverwerking noodzakelijk is. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
Toestemming U heeft toestemming gegeven voor de verwerking  van de gegevens.
Overeenkomst Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.
Wettelijke verplichting De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam.
Vitaal belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.
Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag.
Gerechtvaardigd belang Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.

 

Bewaartermijn

De gemeente bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gemeente neemt voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden de Selectielijst van de Vereniging Nederlandse Gemeentenal basis. Deze lijst bepaalt welke informatie gemeenten bewaren en hoe lang

Delen met derden

De gemeente verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen. Informatiebeveiliging vormt immers een belangrijk kwaliteitsaspect van de informatievoorziening van onze gemeente. Onze beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wat dit precies inhoudt, vindt u op de website van de Informatiebeveiligingsdienst.

Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente via ibp@hardinxveld-giessendam.nl.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Om de website goed te kunnen laten werken is het nodig om gebruik te maken van Cookies. Voor meer informatie over wat voor Cookies dit zijn en waarom deze worden gebruikt kunt u naar onze Cookieverklaring gaan.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van uw eigen gemeente.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen, neem dan contact op met de Privacy Coördinator via ibp@hardinxveld-giessendam.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te beschermen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens