Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen.

De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over:

 • voorstellen die voortvloeien uit de Wegenwet en waarvan de besluitvorming is voorbehouden aan de gemeenteraad
 • in voorbereiding zijnde wegaanpassingen van enige omvang dan wel ingrijpende wijzigingen in een verkeerssituatie
 • in voorbereiding zijnde verkeersbeleidsplannen
 • overige verkeersaangelegenheden waarvan burgemeester en wethouders het advies van de Verkeerscommissie van belang achten.

De Verkeerscommissie vergadert gewoonlijk vier keer per jaar. De data waarop bijeen wordt gekomen staan in de Vergaderkalender. De commissieleden kunnen tijdens de vergadering wel besluiten om bepaalde onderwerpen in beslotenheid te behandelen.

Samenstelling commissie

 • Voorzitter: dhr. J. Nederveen (wethouder)
 • Secretaris: mw. drs. G.S.L.C. Roomer-de Jaeger
 • Commissielid (namens transportsector) dhr. T. Boerman
 • Commissielid (plaatsvervangend namens transportsector) dhr. H. Schutten
 • Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. J.W. de Jong
 • Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. H.H. Klop
 • Commissielid plaatsvervangend namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. A. Nederveen
 • Commissielid (namens burgerij) dhr. H. Haeser
 • Commissielid (namens burgerij) dhr. J.H. Kooy
 • Commissielid (plaatsvervangend namens burgerij) dhr. M. de Groot
 • Commissielid (namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. M.P.J. van Peer
 • Commissielid (plaatsvervangend namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. J.T. de Wit