Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen schriftelijke besluiten. Meestal staat het besluit in een brief die u hebt ontvangen. Voorbeelden van besluiten zijn: subsidie-besluit, omgevingsvergunning of het weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart.

Ook kunt u bezwaar maken wanneer het te lang duurt voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Niet iedereen kan zomaar bezwaar maken. U moet belanghebbende zijn. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U moet schriftelijk en op tijd bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bij de gemeente binnen zijn. Bij een brief moet het bezwaarschrift zijn ingediend binnen zes weken na de verzenddatum. De verzenddatum staat op de brief.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • waarom u het niet eens bent met het besluit (de motivering)
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt. Voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee.
  • uw handtekening
  • uw telefoonnummer

U heeft een bezwaarschrift ingediend

Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van uw bezwaar leest u in de folder Bezwaarafhandeling Drechtsteden (pdf, 2.482 kB). De folder is gemaakt door het Juridisch Kenniscentrum, waar het secretariaat zit voor behandeling van bezwaarschriften voor alle Drechtstedengemeenten.

Mogelijkheid tot beroep

Als de belanghebbenden het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar kunnen zij daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.