Vrijwilligersverzekering

Welke vrijwilligers zijn verzekerd?

Vrijwilligers doen onmisbaar werk. Het is belangrijk dat ze daarbij goed zijn verzekerd want een ongeluk zit in een klein hoekje. Hardinxveld-Giessendam heeft daarom een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn in deze gemeente. Het gemeentelijk verzekeringspakket biedt een ruime dekking. Alle vrijwilligers in de gemeente zijn verzekerd tijdens vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. De vrijwilliger hoeft hier zelf niets voor te doen. Wanneer u in een situatie komt waarin uw eigen verzekering niet toereikend is, kunt u gebruik maken van de collectieve verzekering die de gemeente heeft afgesloten bij Centraal Beheer Achmea.

Wat houdt de verzekering in?      

De verzekering bestaat uit een basisverzekering met de volgende dekkingen: 

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering

En een aanvullende verzekering voor de volgende dekkingen

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering - Aansprakelijkheid voor rechtspersonen
 • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

De vrijwilligersverzekering biedt een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat als er ook dekking is bij reeds bestaande – door de vrijwilligersorganisatie of vrijwilliger zelf afgesloten verzekeringen – die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd moet worden. Wij adviseren vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers de inhoud van de dekking te vergelijken met de dekking van hun lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Alleen voor de ongevallen verzekering geldt een zogenaamde primaire dekking. 

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De vrijwilligersverzekering dekt niet alleen de risico’s van vrijwilligers, maar ook die van mantelzorgers en stagiaires. Hierna leest u voor wie de verzekering is bedoeld.  

 Vrijwilligers

Verricht de vrijwilliger voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij:

 • een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), of
 • een (coöperatieve) vereniging of stichting, of
 • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.

 • De vrijwilliger heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden
 • De vrijwilliger doet de werkzaamheden niet voor het beroep
 • De vrijwilliger is niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling

De vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst;
Het  vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen.

 • Ongeacht leeftijd
 • Ook bij eenmalige activiteiten
 • Zonder minimum aantal uren
 • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten
 • Ook bij activiteiten via online platforms zoals Wehelpen.nl

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn verzekerd voor het onderdeel ongevallen en persoonlijke eigendommen voor vrijwilligers. Ook vallen zij onder de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.  Stagiaires Sinds 2011 vallen stagiaires in het kader van maatschappelijke stage voor scholieren onder de vrijwilligersverzekering. Zij worden volledig meegenomen in de dekking.

Uitzonderingen

Vrijwillige brandweer- en politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekering. Zij hebben een eigen rechtspositieregeling.

Dekking door basisverzekering

De dekking door de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiairs is als volgt:

Verzekerde bedragen

 • € 12.500,- in geval van overlijden als gevolg van een ongeval.
 • € 25.000,- in geval van blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • € 1.000,- per gebeurtenis voor geneeskundige kosten.
 • Kostprijs acute huishoudelijke hulp (20 uur)
 • € 2.500,- per gebeurtenis voor psychische hulpverlening naar aanleiding van molest (traumadekking).
 • € 5.000,- per gebeurtenis voor persoonlijke eigendommen met navolgende maxima voor:
  • € 500,- beeld- en geluidsapparatuur
  • € 1.500,- computerapparatuur
  • € 500,- sieraden
  • € 250,- horloges
  • € 500,-  (zonne)bril/set contactlenzen
  • € 500,-kunstmatige gebitselementen
  • € 750,- fiets.  
  • € 1.250.000,-  is het maximaal verzekerde bedrag voor alle vrijwilligers tezamen per gebeurtenis.

Eigen risico

 • nihil

Bijzonderheden

Deze dekking geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de functie wordt uitgevoerd.

De dekking door de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiairs  

Verzekerde bedragen

 • € 2.500.000,- per aanspraak, met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar
 • € 12.500,- per aanspraak voor opzicht schade.  
 • Eigen risico: nihil  

Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiairs  

Verzekerd bedrag - Kostprijs tot een maximum van € 40.000,- voor externe kosten per geschil.  

De aanvullende verzekering bestaat uit drie delen: 

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Aansprakelijkheid voor rechtspersonen
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

Dekking door aanvullende verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  

Verzekerde:  In deze rubriek wordt als de verzekerde beschouwd: de vrijwillige bestuurder respectievelijk commissaris/toezichthouder van een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente, die een maatschappelijk belang dient.  

Verzekerde bedragen

 • € 500.000,- per aanspraak (met een maximum van  € 500.000,- per verzekeringsjaar voor alle vrijwilliger bestuurders en commissarissen/toezichthouders van de rechtspersoon tezamen)
 • Eigen risico:  nihil  

Bijzonderheden:  Deze dekking is uitsluitend van kracht indien het balanstotaal van de rechtspersoon niet meer bedraagt dan € 500.000,- 

Aansprakelijkheid voor rechtspersonen

Verzekerde: 
In deze rubriek wordt als verzekerde beschouwd: de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.  Verzekerde bedragen - € 2.500.000,- per aanspraak (met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar)    Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen  Verzekerde bedragen - € 1.000.000,- per aanspraak (met een maximum van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar)


Schade… en dan ?  Schade kunt u melden via een schadeformulier. 

U kunt dit schadeformulier downloaden op de website van onze verzekeraar, invullen en opsturen naar de gemeente.

e-mailen naar: info@hardinxveld-giessendam.nl

opsturen naar:     
Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3371 AD, Hardinxveld-Giessendam.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via t. 14 0184.
 

Met onder vermelding vrijwilligersverzekering.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën via t. 14 0184.

Behandeling claim

De gemeente checkt de gegevens bij de vrijwilligersorganisatie. Zo wordt gecontroleerd of de claim terecht is. Vervolgens gaat de claim digitaal naar Centraal Beheer. De schade wordt door hun rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de organisatie worden afgewikkeld.

Aanvulling op eigen verzekering 

Opzeggen van een al lopende aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging /stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct verband houden met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden.

Uitgangspunt van de vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ''in de kou komt te staan''. De Vrijwilligerspolis is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging. 

Bij een schadeclaim zoekt Centraal Beheer uit of de schade eventueel door de eigen verzekering van de rechtspersoon/vrijwilliger gedekt is. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer de claim in behandeling. 

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.